Ρύθμιση χρεών προς την Εφορία

Τρίτη, 4 Νοέμβριος 2008
κατηγορία: Αρχική » Ειδήσεις

Ρύθμιση χρεών προς την Εφορία
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ 24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ.


Σε 24 δόσεις και χωρίς προσαυξήσεις μπορούν τώρα οι φορολογούμενοι να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την Εφορία. Η προθεσμία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση έχει ήδη αρχίσει και λήγει στις 20 Νοεμβρίου. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και στα Τελωνεία, καθώς και οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ..

Αναλυτικότερα :

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

Α) Όσες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2008. Εξαιρούνται της ρύθμισης οφειλές από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2008.

Β) Επιπλέον μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης:

-οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, με απόφαση δικαστηρίου
-οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε άλλη ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

Γ) Επίσης υπάγονται στη ρύθμιση :
- Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών.
- Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

- Όσες οφειλές έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικό ή εξωπτωχευτικό συμβιβασμό που δεν έχει ανατραπεί.

- Πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής, δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2008 στη Δ.Ο.Υ που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Β) Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ πληρωμής (κατ’ επιλογή του οφειλέτη) την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

4. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

A) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, από μία (1) ως εικοσιτέσσερις (24).

Β) Δεν αυξάνονται άλλο οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (25.09.08).

Γ) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόσθετους φόρους και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή, κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τον οφειλέτη.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται:

α) σε μία (1) δόση, με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και πενήντα τοις εκατό (50%) των πρόσθετων φόρων και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων.

β) από δύο (2) ως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

γ) από τέσσερις (4) μέχρι έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

δ) από επτά (7) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ε) από δεκατρείς (13) μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

στ) από δεκαεννέα (19) μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Διευκρινίζεται ότι χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
-Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
-Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
-Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο (σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μαζί) των τριακοσίων (300) ευρώ.
-Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
-Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται με τη μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων αυτής.
-Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.


« επιστροφή στη κατηγορία Ειδήσεις